فرم اطلاعات مشتری

مشخصات حقوقی

تاریخ ثبت

مشخصات فردی

(لطفا مشخصات مدیر عامل در قسمت مشخصات فردی نوشته شود)
تاریخ تولد

مشخصات شغلی

تاریخ صدور
تاریخ اعتبار

آدرس شهر/فروشگاه

نوع مالکیت

آدرس انبار

نوع مالکیت