چای کله مورچه هل محصول کنیا

چای کله مورچه ساده / قوری قرمز
محصول کنیا
5000 گرم
چای کله مورچه ساده / قوری آبی
محصول هندوستان
5000 گرم
چای کله مورچه هلی / قوری آبی
محصول هندوستان
5000 گرم
چای کله مورچه معطر / قوری آبی
محصول هندوستان
5000 گرم
چای شکسته زرین ساده / قوری بنفش
محصول هندوستان
5000 گرم
چای باروتی ساده محصول / قوری قهوه ای
محصول هندوستان
5000 گرم
چای کله مورچه ساده / قوری نارنجی
محصول کنیا
5000 گرم
چای کله مورچه هلی / قوری نارنجی
محصول کنیا
5000 گرم