چای کله مورچه هل محصول کنیا

چای قلم ساده / قوری فیروزه ای
محصول سیلان
2500 گرم
چای کله مورچه ساده / قوری قرمز
محصول کنیا
2500 گرم
چای کله مورچه هلی
محصول هندوستان
2500 گرم
چای شکسته زرین ساده
محصول هندوستان
2500 گرم
چای کله مورچه ساده / قوری قرمز
محصول کنیا
2500 گرم
چای کله مورچه هلی
محصول هندوستان
2500 گرم
چای کله مورچه ساده / قوری آبی
محصول هندوستان
2500 گرم