چای کله مورچه هل محصول کنیا

چای کله مورچه ساده / قوری قرمز
محصول کنیا
10000 گرم
چای کله مورچه هلی
محصول هندوستان
10000 گرم
چای کله مورچه محصول
محصول هندوستان
10000 گرم
چای باروتی محصول
محصول سیلان
10000 گرم
چای شکسته زرین / قوری طلایی
محصول هندوستان
10000 گرم
چای باروتی محصول / قوری قهوه ای
محصول هندوستان
10000 گرم
چای قلم / قوری سفید
محصول سیلان
10000 گرم
چای شکسته زرین / قوری بنفش
محصول هندوستان
10000 گرم
چای قلم محصول / قوری صورتی
محصول هندوستان
10000 گرم
چای باروتی محصول / قوری سبز
محصول سیلان
10000 گرم
چای کله مورچه / قوری آبی
محصول هندوستان
10000 گرم
چای قلم محصول / قوری فیروزه ای
محصول سیلان
10000 گرم
چای شکسته محصول / قوری نقره ای
محصول هندوستان
10000 گرم
چای سبز شکسته / قوری سبز
محصول چین
10000 گرم
چای شکسته / قوری قرمز
محصول سیلان
10000 گرم